Wie zijn wij?

In de 60-er jaren van de vorige eeuw begon in Rotterdam het opbouwen van het nieuwe woongebied Alexanderpolder. Toen zijn veel kerken daar met nieuwe wijkgemeenten gestart. Dat gold ook voor de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde kerk. Hun nieuwe wijkgemeenten in de Alexanderpolder zijn al snel intensief gaan samenwerken, tot zij in 2003 samen één kerkelijke gemeente zijn geworden: De Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder, meestal kortweg aangeduid als de SGA. Onze gemeente telt ongeveer 400 leden en gastleden.

 

De SGA is een christelijke gemeente, die zich verbonden voelt met de gereformeerde geloofstraditie, maar die ook bewust haar plaats in onze moderne samenleving wil innemen door de boodschap van geloof, hoop en liefde op een eigentijdse manier vorm te geven.

 

De SGA is er dus voor de mensen van nu. Dat vullen we graag als volgt in:

  • De SGA wil een gemeente zijn waar we God ontmoeten en eren, waar we samen groeien in onze persoonlijke geloofsrelatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
  • De SGA wil een veilig thuis zijn voor alle leden en gasten. Een thuis waar we oog hebben voor elkaar, waar we elkaar helpen, van elkaar leren en voor elkaar bidden.
  • De SGA wil ook zorg dragen voor de mensen om ons heen, door in de Alexanderpolder met hart en handen actief te zijn in de wijk(en) rond het kerkgebouw: delend, helpend en helend!