Financiën en beheer

De Commissie van Beheer (CVB) bestaat als regel uit 5 – 7 personen, die voor een bepaalde periode door de kerkenraad worden benoemd. De CVB heeft een eigen e-mailadres: cvb@desga.nl.

 

De penningmeester van de SGA is één van de leden van de CVB en wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

 

Het is de taak van de CVB om de financiën en alle andere ‘stoffelijke’ zaken van de SGA te beheren en de kerkenraad daarover te adviseren. Dit betekent onder meer het voeren van een boekhouding en het opstellen van een jaarlijkse financiële begroting en een financiële jaarrekening.

 

De inkomsten van de SGA bestaan – naast losse giften e.d. – nagenoeg geheel uit Vaste Vrijwillige bijdragen die de leden van de SGA periodiek (meestal maandelijks) aan de SGA overmaken. Ook het bewaken van dit financiële draagvlak is toevertrouwd aan de zorg van de CVB.

 

Onder de genoemde andere ‘stoffelijke’ zaken vallen bijvoorbeeld het beheer van het instrumentarium en de geluidsinstallatie van onze zang- en muziekteams.

 

De programmering, bestemming en afhandeling van de wekelijkse collecten rond de kerkdiensten is echter een taak van de diaconie.