Privacy Statement

De Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder te Rotterdam (SGA) bestaat uit de CGK Rotterdam-Alexander en de NGK Rotterdam-Alexander. De SGA wordt bestuurd door de kerkenraad. De leden en gastleden van de kerk zijn woonachtig in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, de Krimpenerwaard en enkele plaatsen in de regio Groot Rotterdam.  Zowel leden als gastleden worden verder ‘leden’ genoemd.

De SGA heeft goed nieuws voor de hele wereld. Daarom is iedereen – lid of geen lid van de gemeente – welkom in de zondagse kerkdiensten en bij de overige kerkelijke activiteiten. Tijdens de kerkdiensten prijzen we de Here, we lezen en delen het goede nieuws zoals dat in de Bijbel is vastgelegd, we luisteren naar de uitleg daarvan, en we bidden, zingen met en voor elkaar. Er wordt gedoopt en het Heilig Avondmaal gevierd.

Christenen schamen zich er niet voor dat ze lid zijn van een kerk. In de kerkdienst en bij andere kerkelijke activiteiten kunnen namen van leden worden genoemd. Ook als we nieuwe leden in de gemeente begroeten of afscheid nemen van vertrekkende leden worden hun namen in de diensten genoemd.

De SGA verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. De SGA vind je privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

 

Toepasselijkheid

De SGA is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels van de CGK en de NGK. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van je ontvangen:

  • Via jouw bezoek aan en gebruik van onze website (desga.nl)
  • Gegevens die we ontvangen ten behoeve van verwerking in de ledenadministratie van de SGA
  • Gegevens die wij ontvangen door deelname aan activiteiten van de SGA

Doel van verwerking

Als SGA hechten we belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, het organiseren van bijeenkomsten, etc.

 

Verwerking van uw gegevens

Van de leden van de SGA worden identiteitsgegevens en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Alleen een beperkt aantal algemene persoonsgegevens zijn via Scipio en/of papieren versie van de gemeentegids toegankelijk voor de leden.

Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens: naam en voornamen c.q. voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoon, e-mail en denominatie. Tot de identiteitsgegevens behoren de familienaam, roepnamen en doopnamen, burgerlijke staat, geslacht, geboortedatum en -plaats. De contactgegevens omvatten adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, e-mailadressen, bankrekeningnummers, enz. Tot de kerkelijke gegevens behoren lidmaatschapsstatus (belijdend lid, dooplid en gastlid), de familierechtelijke verhoudingen met andere leden van de kerk en, voor zo ver toepasselijk: datum en plaats van doop, geloofsbelijdenis, huwelijksbevestiging, voorafgaand kerkelijk lidmaatschap, betrokkenheid bij kerkelijke activiteiten en bestuur, kerkelijke bijdragen, enz. Deze kerkelijke gegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens, zoals bedoeld in de AVG, artikel 9, en de specifieke regels voor bijzondere persoonsgegevens zijn daarop van toepassing. De bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de AVG, artikel 9) worden niet zonder toestemming van betrokkene verstrekt buiten de kerk (zoals aan een andere kerk). Op verzoek werkt de kerk mee aan een overdracht van de gegevens aan een andere kerk. De SGA maakt voor de verwerking van de gegevens gebruik van verwerkingssysteem (Scipio) met externe opslag door dienstverleners, op basis van een verwerkingsovereenkomst.

Op het algemene deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met een domeinnaam.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst. Worden foto’s die herleidbaar zijn tot een persoon in het niet beveiligde deel geplaatst, dan worden de betreffende gemeenteleden vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Een beperkt aantal gegevens worden gedeeld binnen het kerkverband. Zo worden NAW gegevens gedeeld met het landelijk Dienstenbureau om toezending van de landelijke bladen mogelijk te maken. Dit gebeurt nadat met de betreffende organisatie een verwerkersovereenkomst is gesloten. Daarnaast kunnen kerkelijke gegevens worden verstrekt als leden naar andere kerken vertrekken.

Uitzending kerkdiensten

Bij live uitzenden van kerkdiensten en het beschikbaar stellen van eerdere kerkdiensten op het openbare deel van de website vermelden we hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

 

Publicatie kerkblad

Bij publicatie op het openbare deel van de website vermelden we hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens.

 

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba / ledenadministrateur bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Jouw privacy-rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Als je wilt weten welke persoonsgegevens de SGA van jou verwerkt heeft, kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld. Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Ook wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto waarop je zichtbaar bent, kun je dat  kenbaar maken door een e-mail te sturen naar scriba@desga.nl. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Scriba van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder Rotterdam, Postbus 8711, 3009 AS Rotterdam. Mailadres: scriba@desga.nl

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV  Den Haag. Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

De website van de SGA (www.desga.nl) maakt geen gebruik van cookies.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer je, je via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar jouw naam, jouw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgespeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Het Privacy statement is goedgekeurd door de kerkenraad van de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rotterdam, 29-11-2022