Hoe verloopt een dienst

Voor onze gasten en belangstellenden vertellen we graag wat meer over het verloop van een kerkdienst en de betekenis van verschillende momenten tijdens de dienst. Zo’n dienst duurt ongeveer (ruim) een uur.

 

Eerst een paar punten vooraf:

 

 • Kinderoppas ‘De Stappertjes’: Tijdens de dienst is er oppas (crèche) voor de kleine kinderen in één van de zalen van de Alexanderkerk. Voor de dienst kun je ze daar brengen en na de dienst weer ophalen.
 •  
 • De ‘Spoorzoekers’ (ca. 4-11 jaar): Na het kindermoment verlaten de kinderen van groep 1-6 van de basisschool de kerkzaal. Ze gaan naar Het Palet (naast de Alexanderkerk) voor een programma op hun eigen niveau. Na de dienst kun je ze daar weer ophalen.
 •  
 • De ‘Padvinders’ (ca. 11-12 jaar): Om de week verlaten ook de kinderen van groep 7-8 van de basisschool de kerkzaal voor een eigen programma in het Palet.
 •  
 • Beamerpresentatie: Op de beamerschermen in de kerkzaal projecteren we tijdens de dienst de tekst van de liederen die we zingen, de tekst van de Bijbellezingen, teksten en afbeeldingen bij de preek en nog wat andere informatie.
 •  
 • Gebed: Bidden is praten tot God. Elke dienst wordt er een paar keer gebeden. Dat kan een persoonlijk stil gebed zijn, of een gezamenlijk gebed (Onze Vader) of een gebed dat de voorganger of iemand anders uitspreekt namens de gemeente.
 •  
 • Zingen: Door te zingen hebben we contact met God en met elkaar. Wat we zingen kiezen we uit Opwekkingsliederen, Psalmen van nu, liederen van Sela en andere bronnen. Het zingen wordt begeleid door een Zang- en Muziekteam, de piano of het orgel.

Vervolgens het verloop van de dienst:

 

 • Welkomstcommissie: Bij binnenkomst worden vooral gasten en belangstellenden welkom geheten door een welkomstcommissie. Zij zullen u de weg wijzen.
 •  
 • Mededelingen: Bijvoorbeeld de bestemming van de wekelijkse bloemengroet en de begroeting van de voorganger.
 •  
 • Votum en groet: De voorganger spreekt met het votum onze afhankelijkheid van God uit en begroet namens God de aanwezigen met een zegengroet.
 •  
 • Zingen: We zingen samen staande 2 à 3 liederen als lofprijzing voor God.
 •  
 • Leefregels: De voorganger staat stil bij de christelijke leefregels. Hij leest een Bijbeldeel voor, of de Tien Geboden, of soms ook de Geloofsbelijdenis.
 •  
 • Zingen: We zingen samen een lied als antwoord op de leefregels
 •  
 • Gebed: De voorganger of iemand anders vraagt Gods zegen over deze dienst, dankt God voor Zijn vele, mooie gaven en doet voorbeden voor de moeiten en problemen in ons leven.
 •  
 • Kindermoment: De kinderen van ca. 4-10 jaar komen naar voren; hun thema wordt uitgelegd; we zingen samen met hen een kinderlied; dan verlaten zij de kerkzaal.
 •  
 • Collecte: Het collectedoel wordt toegelicht. De collecte vindt digitaal plaats, maar bij de uitgang staat er ook iemand met een collectezak. Voel u vrij om wel of niet mee te doen!
 •  
 • Lezing(en) uit de Bijbel: De voorganger of iemand anders leest één of een paar gedeelten uit de Bijbel voor. De verkondiging zal daar vooral over gaan.
 •  
 • Verkondiging: De voorganger legt uit wat er is voorgelezen en vertelt ook wat dit betekent voor ons eigen leven van elke dag. Vaak wordt de verkondiging ook de preek genoemd.
 •  
 • Gebed: de voorganger sluit de verkondiging af met een kort gebed.
 •  
 • Zingen: We zingen samen staande onze slotzang.
 •  
 • Uitzending en zegen: Aan het slot geeft de voorganger ons Gods zegen mee. Zijn liefde zal met ons meegaan de komende week en in het leven van alledag.
 •  

Direct na afloop van de dienst:

 •  
 • Persoonlijke voorbede (ministry): Na de dienst is er voor in de kerkzaal gelegenheid om voor jou persoonlijk te laten bidden als je daar een speciale reden voor hebt of als je dat gewoon graag wilt. Twee gemeenteleden bidden dan voor jou.
 •  
 • Koffie of thee drinken: Je wordt uitgenodigd om na de dienst een kopje koffie of thee mee te drinken in Het Palet, het wijkcentrum direct naast de kerk.